luni, 24 februarie 2020

SFANTA EUHARISTIE

De acum, sper sa nu ma insel, se va citi din Evanghelia dupa Luca.


Pasajul de azi contine un moment din Intrarea Domnului in Ierusalim (cap19) si un altul al Cinei celei de Taina (cap. 22)
Sfanta Euharistie este evocata astfel:
Și, luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu, care se dă pentru voi; aceasta să faceți spre pomenirea Mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.

Instituirea Sfintei Euharistii constituie punctul central al Cinei celei de Taină. Ea este evocata de toti cei trei evangheliști sinoptici (Mt. 26, 26-29; Mc.14, 22-25; Lc. 22, 16-20). 


Despre Sfanta Euharistie vorbeste și   Sf. Apostol Pavel (in I Cor.11, 23-25). 

Ritualul Sfintei Euharistii a fost de la început punctul central al cultului creștin. 

Evanghelia a patra nu face referire la acest ritual căci Sf. Ioan nu a dorit probabil sa mai repete ceea ce fusese aratat destul de clar și de complet la sinoptici și ceea ce se  practica deja în toate adunările de cult ale comunităților creștine de la sfârșitul veacului apostolic. 
La Ioan găsim  însă  cuvântarea Mântuitorului, rostită după minunea înmulțirii pâinilor (In. VI, 48-59), despre „pâinea vieții”, ceea ce sugera de fapt împărtășirea credincioșilor cu însuși Trupul și Sângele Său!

In slujba ortodoxa cuvintele rostite de preot - Luati mancati... beți dintru acesta toți…- sunt o invitatie la Comuniune! 
Prefacerea darurilor are loc în timpul epiclezei, cand se face  rugăciunea de invocare a harului Sf. Duh!

Epicleza corespunde momentului în care Mântuitorul „a binecuvântat” pâinea și „a mulțumit ” pentru vin, prefăcându-le în Trupul și Sângele Său! 

Asadar sunt doua momente: momentul prefacerii și momentul împărtășirii
Momentul prefacerii coincide cu rugăciunea specială rostită de Domnul - mai întâi asupra pâinii și apoi asupra vinului. 
Prefacerea este deci anterioară împărtășirii. 
După săvârșirea prefacerii, Domnul oferă ucenicilor Săi nu pâine și vin, ci însuși Trupul și Sângele Său! 

"După cum precizează Ev.Luca (22: 21- 23), despre care știm că reda exact cronologia faptelor, trădarea lui Iuda și plecarea acestuia de la Cină are loc după momentul instituirii Sfintei Euharistii. 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune:”Și cu Sfintele Taine s-a împărtășit acesta… Hristos nu l-a împiedicat de la aceasta, deși știa totul, ca să arate că nimic nu trece cu vederea pentru îndreptarea oamenilor." Sunt exegeți care cred însă  că plecarea lui Iuda s-a petrecut mai înainte de instituirea Sfintei Euharistii și de împărtășirea apostolilor, socotind că ar fi fost prea grozavă lipsa de simțire a acestuia, dacă ar fi luat parte și la taina împărtășirii."
 Pr. Conf. Dr. Dionisie Stamatoiu, 

„În vremea aceea, când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, către Muntele care se cheamă al Măslinilor, a trimis Iisus pe doi dintre ucenici, zicând: Mergeți în satul dinaintea voastră și, intrând în el, veți găsi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n-a șezut vreodată. Și, dezlegându-l, aduceți-l. Iar dacă vă va întreba cineva: Pentru ce-l dezlegați? veți zice așa: Pentru că Domnul are trebuință de el. Și, plecând, cei trimiși au găsit precum le-a spus. Pe când aceștia dezlegau mânzul, au zis stăpânii lui către ei: De ce dezlegați mânzul? Iar ei au răspuns: Pentru că are trebuință de el Domnul. Și l-au adus la Iisus și, aruncându-și hainele lor pe mânz, L-au ajutat pe Iisus să urce pe el. Iar pe când mergea El, oamenii își așterneau hainele pe cale. Și, apropiindu-se de coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând: «Binecuvântat este Împăratul Care vine întru numele Domnului!» Pace în cer și slavă întru cei de sus! Dar unii farisei din mulțime au zis către El: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Atunci El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga. 
Și a sosit ziua Azimelor, în care trebuia să se jertfească Paștile. Și a trimis pe Petru și pe Ioan, zicând: Mergeți să ne pregătiți Paștile, ca să mâncăm. Iar ei I-au zis: Unde voiești să pregătim? Iar El le-a zis: Iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă; mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: Învățătorul îți zice: Unde este încăperea în care să mănânc Paștile cu ucenicii Mei? Și acela vă va arăta un foișor mare, așternut; acolo să pregătiți. Iar ei, ducându-se, au aflat precum le spusese și au pregătit Paștile. Și când a fost ceasul, S-a așezat la masă, iar apostolii s-au așezat împreună cu El. Și a zis către ei: Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști, mai înainte de pătimirea Mea. Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca, până când nu va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Și, luând paharul, mulțumind, a zis: Luați acesta și împărțiți-l între voi; că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul viței, până ce va veni Împărăția lui Dumnezeu. Și, luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu, care se dă pentru voi; aceasta să faceți spre pomenirea Mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi. Dar iată, mâna celui ce Mă vinde este cu Mine la masă. Și Fiul Omului merge precum a fost orânduit, dar vai omului aceluia prin care este vândut! Iar ei au început să se întrebe unul pe altul cine dintre ei ar fi acela care avea să facă aceasta. Și s-a iscat între ei și o neînțelegere: cine dintre ei se pare că e mai mare? Iar El le-a zis: Împărații păgânilor domnesc peste ei și cei care îi stăpânesc se numesc binefăcători. Dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai tânăr, iar căpetenia, ca acela care slujește. Căci cine este mai mare: cel care stă la masă sau cel care slujește? Oare, nu cel ce sta la masă? Iar Eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul care slujește. Și voi sunteți aceia care ați rămas cu Mine în încercările Mele. Și Eu vă rânduiesc vouă Împărăție, precum Mi-a rânduit Mie Tatăl Meu, ca să mâncați și să beți la masa Mea în Împărăția Mea și să ședeți pe tronuri, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și a zis Domnul: Simone, Simone, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Și tu, oarecând întorcându-te, întărește pe frații tăi. Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Iar Iisus i-a zis: Zic ție, Petre, nu va cânta astăzi cocoșul până ce de trei ori te vei lepăda de Mine, zicând că nu Mă cunoști. Și le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Iar ei au zis: De nimic. Și El le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să o ia, tot așa și traista, iar cel ce nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Căci vă spun că trebuie să se împlinească întru Mine Scriptura aceasta: «Și cu cei fără de lege s-a socotit», căci cele despre Mine au ajuns la sfârșit. Iar ei au zis: Doamne, iată aici două săbii. Zis-a lor: Sunt de ajuns. Și, ieșind, S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor și ucenicii L-au urmat.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu